Algemene voorwaarden

Identiteit

Dit zijn de algemene voorwaarden van : Stichting VVV Stadsregio Leeuwarden, beheerder van Shopleeuwarden.nl.

Geregistreerd aan de Sophialaan 4, 8911 AE Leeuwarden, Nederland.

Bereikbaarheid: Maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur.

Email-adres: info@vvvleeuwarden.nl

KVK-nummer: 41005126.

Definities

De met een hoofdletter geschreven begrippen in deze algemene voorwaarden hebben, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, de navolgende betekenis:

VVV Leeuwarden: VVV Stadsregio Leeuwarden, gevestigd te Leeuwarden, de gebruiker van deze algemene voorwaarden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 41005126.

ShopLeeuwarden: De website: www.shopleeuwarden.nl biedt een overzicht van evenementen en tours en onlast evenementorganisatoren met online kaartverkoop. ShopLeeuwarden is onderdeel van VVV Stadsregio Leeuwarden.

Aanbieder: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die via ShopLeeuwarden Tickets verkoopt voor een Evenement.

Koper: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de website www.shopleeuwarden.nl Tickets koopt voor een Evenement.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen de Aanbieder en de Koper.

Boeking: Het tot stand brengen van een overeenkomst, waarbij de Koper een Overeenkomst aangaat met de Aanbieder van een Evenement.

Evenement: Een verplaatsbare georganiseerde gebeurtenis, (openlucht)manifestatie, (thema)dag of week waarvoor Tickets zijn uitgegeven door de Aanbieder.

Ticket: Het toegangsbewijs welke toegang geeft tot het daarop vermelde Evenement.

  1.        Toepasselijkheid

1.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Boeking van Tickets via de website www.shopleeuwarden.nl

1.2       VVV Stadsregio Leeuwarden behoudt zich te allen tijden het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

1.3       Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.4       Op de Overeenkomst kunnen tevens de algemene voorwaarde van de Aanbieder alsmede huisregels en/of gedragsregels van toepassing zijn, die in het betreffende geval te raadplegen zijn op de website van de Aanbieder en/of het Evenement.

 

  1. Totstandkoming Overeenkomst

2.1       ShopLeeuwarden biedt Tickets aan van de Aanbieder en is daarbij tussenpersoon die geen deel uitmaakt van de Overeenkomst tussen Koper en Aanbieder.

2.2       ShopLeeuwarden verschaft namens de Aanbieder de Tickets voor het betreffende Evenement. Verzending van Tickets door ShopLeeuwarden aan de Koper vindt plaats namens de Aanbieder.

2.3      De Overeenkomst komt tot stand zodra de Koper een Boeking plaatst via de website www.shopleeuwarden.nl

2.4      Een Boeking is voor de Koper onherroepelijk. Het is voor de Koper niet mogelijk om ten aanzien van de Overeenkomst wijzigingen aan te brengen en/of deze te annuleren.

 

  1. Tickets

3.1       De Koper kan via ShopLeeuwarden een of meerdere Tickets aanschaffen voor Evenementen die op website www.shopleeuwarden.nl worden aangeboden. De door ShopLeeuwarden geleverde Tickets blijven eigendom van de Aanbieder en worden door ShopLeeuwarden slechts aan de Koper ter beschikking gesteld.

3.2       Zonder geldig Ticket kan geen toegang worden gegarandeerd tot het Evenement.

3.3       Tickets zijn eenmalig geldig en de toegang tot het Evenement zal worden verleend aan degene die het Ticket als eerste presenteert aan de controleur van het Evenement. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper het Ticket onder zich te houden en te voorkomen dat derden hier ongevraagd gebruik van kunnen maken.

3.4       Het is de Koper niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ShopLeeuwarden en/of de Aanbieder:
i. Tickets te verkopen aan derden dan wel op enigerlei andere commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;

ii. Tickets in commerciële uitingen –op welke wijze dan ook– aan te bieden dan wel op andere commerciële wijze te verwijzen naar de Tickets;

3.5       Indien de Koper op enigerlei wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, de algemene voorwaarden van de Aanbieder en/of de huisregels/gedragsregels die van toepassing zijn op het Evenement, kan ShopLeeuwarden en/of de Aanbieder de Tickets ongeldig verklaren. De houder van die Tickets zal in het betreffende geval de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op enige vorm van schadevergoeding of restitutie.

3.6      ShopLeeuwarden en/of de Aanbieder behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te boeken Tickets per Koper. Boekingen die dit maximum overschrijden, kunnen zonder voorafgaand bericht worden aangepast dan wel ongedaan gemaakt worden.

3.7      De Koper ontvangt de Tickets zodra de Boeking is afgerond en onder de voorwaarde dat de koopprijs is voldaan. Tickets worden per e-mail aan de Koper toegezonden. E-Tickets dienen uitgeprint te worden meegenomen naar het Evenement.

3.8      Na ontvangst van de bestelde Tickets dient de Koper deze te controleren op juistheid. Indien er sprake is van enige onjuistheid, dient de Koper contact op te nemen met ShopLeeuwarden via e-mail: events@vvvleeuwarden.nl of telefonisch: 058- 234 7550.

3.9      Het is niet mogelijk Tickets via ShopLeeuwarden te retourneren of om te ruilen.

  1.         Gegevensverwerking

4.1      De Koper geeft ShopLeeuwarden toestemming om alle gegevens te verzamelen en te verstrekken aan de Aanbieder die nodig zijn om uitvoering te geven aan de Boeking en de Overeenkomst tot stand te laten komen. Indien de Koper bij het tot stand brengen van de Overeenkomst daarvoor toestemming heeft gegeven, worden zijn gegevens gebruikt om hem te informeren omtrent vergelijkbare acties via ShopLeeuwarden.

4.2      De Koper erkent op de hoogte zijn van de inzameling en verstrekking van de in art. 4.1 genoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt. Het Privacystatement van ShopLeeuwarden is hierop van toepassing. Deze zijn te raadplegen via: https://www.shopleeuwarden.nl/privacy-statement/

  1.         Aansprakelijkheid

5.1       ShopLeeuwarden kan niet worden aangemerkt als organisator van het Evenement en is niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de kwaliteit en inhoud van het Evenement en de gang van zaken rondom het Evenement.

5.2       Annuleringen of wijzigingen van data en/of aanvangstijden omtrent het Evenement worden door de Aanbieder aan de Koper doorgegeven en is geen verantwoordelijkheid van ShopLeeuwarden.

5.3       Indien en voor zover het Evenement wordt geannuleerd, zal ShopLeeuwarden aan de Koper nimmer zelfstandig overgaan tot terugbetaling van de koopprijs. Het kan voorkomen dat de Aanbieder ShopLeeuwarden verzoekt over te gaan tot restitutie, in welk geval ShopLeeuwarden wederom slechts handelt als tussenpersoon namens de Aanbieder.

5.4       ShopLeeuwarden is niet aansprakelijk voor schade van de Koper, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (het bezoeken van) het Evenement. ShopLeeuwarden is tevens niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de Tickets door de Koper of door welke oorzaak dan ook. Als de Koper ShopLeeuwarden om vervangende Tickets verzoekt, is ShopLeeuwarden gerechtigd daar kosten voor in rekening te brengen.

5.5       Indien en voor zover ShopLeeuwarden ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Koper kan voldoen, kan de Koper daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.

5.6       De op de website www.shopleeuwarden.nl  getoonde informatie wordt met de grootste zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van de getoonde inhoud, toegang tot en gebruik van de website wordt uitdrukkelijk afgewezen.

5.7       Informatie die is aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die geen eigendom zijn van VVV Stadsregio Leeuwarden zijn opgenomen ten behoeve van de gebruiker. Hoewel VVV Stadsregio Leeuwarden uiterst selectief is met betrekking tot informatie van derden die op www.shopleeuwarden.nl  wordt opgenomen en de websites waarnaar verwezen wordt, staat zij niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

  1.         Klachten en geschillen

6.1       Voor alle klachten, vragen, opmerkingen en/of nadere informatie omtrent het Evenement dient de Koper contact op te nemen met de Aanbieder.

6.2       Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

6.3       Indien zich een geschil voordoet die betrekking heeft op ShopLeeuwarden, treden ShopLeeuwarden en de Koper met elkaar in overleg en zetten zij zich in om tot een oplossing van het geschil te komen.

6.4       Wanneer het geschil niet tot een oplossing als bedoeld in art. 6.3 heeft geleid, wordt deze bij uitsluiting voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Leeuwarden, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.